Kerosene Wicks Sears 35135 Kerosene Heater Wick

Kerosene Wicks



Kero-World replacement kerosene heater wick for Sears 35135 Kerosene Heater Wicks.